Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Про затвердження Порядку акредитації журналістів і працівників засобів масової інформації в Українській міській раді

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого комітету Української міської ради 14 квітня 2021 року № 131

Про затвердження Порядку акредитації журналістів і працівників засобів масової інформації в Українській міській раді

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”:

1. Затвердити Порядок акредитації журналістів і працівників засобів масової інформації в Українській міській раді (додається).

2.  Затвердити зразок Індивідуальної акредитаційної картки (додається).

3. Затвердити зразок Журналу реєстрації акредитаційних документів (додається).

4. Сектору інформаційної політики виконавчого комітету Української міської ради здійснювати акредитацію журналістів і працівників засобів масової інформації в Українській міській раді згідно з Порядком.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Додаток 1

до розпорядження № 131

Порядок акредитації журналістів і працівників засобів масової інформації в Українській міській раді

1.Загальні положення

1.1.Метою акредитації представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Української міської ради, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які виконують громадянський обов’язок і забезпечують право громадян на інформацію.

1.2.Акредитація журналістів і працівників ЗМІ в Українській міській раді проводиться відповідно до Конституції України, законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Регламенту Української міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

1.3.Акредитація журналістів і працівників ЗМІ в Українській міській раді здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами і працівниками ЗМІ їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

1.4.Акредитація журналістів і працівників ЗМІ в Українській міській раді проводиться сектором інформаційної політики шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі – акредитаційні картки) на строк повноважень Української міської ради чергового скликання.

2. Порядок акредитації

2.1 Акредитація журналістів і працівників ЗМІ в Українській міській раді здійснюється сектором інформаційної політики за наявності подання засобу масової інформації або заяви журналіста, працівника.

2.2. Акредитаційні картки видаються сектором інформаційної політики виконавчого комітету Української міської ради:

журналістам і працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку, – за поданням засобу масової інформації;

журналістам і працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, – за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

2.3. У поданні засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), працівника(ів) засобу масової інформації, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

2.4. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), працівника(ів) (паспорт та редакційне посвідчення).

2.5. ЗМІ у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім’я, по батькові керівника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).

2.6. У поданні закордонного ЗМІ зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), працівника(ів) засобу масової інформації, щодо якого(их) вноситься подання.

2.7. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прескарта),  

2.8. У заявах журналіста і працівника, які є або не є штатними чи позаштатними працівниками українського або закордонного ЗМІ, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

2.9. До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прескарта).

2.10. Журналіст або працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, також може акредитуватися за поданням засобу масової інформації, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 2.1-2.8 пункту 2 цього Порядку).

2.11. Чергова акредитація журналістів і працівників засобів масової інформації в Українській міській раді проводиться сектором інформаційної політики перед початком діяльності Української міської ради нового скликання.

2.12. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, не розглядається, про що у п’ятиденний термін письмово повідомляється заявникові.

2.13. Про порядок і терміни проведення акредитації сектор інформаційної політики повідомляє шляхом розміщення цієї інформації на офіційному вебсайті міської ради та у соцмережах не пізніше ніж за два тижні до дня початку акредитації.

2.14 Акредитаційні картки видаються сектором інформаційної політики журналістам і працівникам особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних документів. Для отримання акредитаційних карток засіб масової інформації може визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки відповідно до довіреності, оформленої на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

2.15. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб масової інформації, журналіст або працівник зобов’язані негайно повідомити сектор інформаційної політики у письмовій формі з одночасним внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки. Подання або заява розглядається сектором інформаційної політики протягом 10 днів з дня надходження.

2.16. Протягом строку повноважень Української міської ради чергового скликання сектор інформаційної політики може провести додаткову акредитацію для журналістів і працівників новостворених місцевих ЗМІ та кореспондентських пунктів закордонних засобів масової інформації, а також засобів масової інформації, журналісти і працівники яких були акредитовані в Українській міській раді відповідно до цього Порядку.

2.17. У разі звільнення акредитованого журналіста або працівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноважена особа) зобов’язаний письмово повідомити про це сектор інформаційної політики у триденний строк.

2.18. У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв’язку тощо) засіб масової інформації, журналіст, працівник повідомляє про це сектор інформаційної політики письмово у п’ятиденний строк з моменту настання таких змін.

2.19. Засіб масової інформації у разі його перереєстрації вносить нове подання про акредитацію відповідно до вимог пункту 2 цього Порядку. За умови дотримання вимог, зазначених у пункті 2 цього Порядку, сектор інформаційної політики анулює усі акредитаційні картки, видані журналістам і працівникам до моменту перереєстрації, та видає нові акредитаційні картки впродовж 10 днів з дня надходження відповідного подання.

3. Припинення (анулювання) акредитації

3.1. Сектор інформаційної політики приймає рішення про припинення акредитації журналіста або працівника і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі:

подання ним відповідної заяви;

звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація;

неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Української міської ради та у випадках, передбачених ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та ст. 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

3.2 Рішення про припинення акредитації журналіста або працівника ЗМІ та анулювання відповідної акредитаційної картки у разі неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Української міської ради та у випадках, передбачених ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та ст. 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», сектор інформаційної політики приймає з урахуванням рішення постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров’я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку.

3.3. У разі позбавлення акредитації журналіста або працівника письмове повідомлення про анулювання акредитації надсилається йому особисто та до відповідного засобу масової інформації (якщо журналіст або працівник був акредитований за поданням засобу масової інформації) впродовж п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

3.4. У повідомленні про позбавлення акредитації зазначаються посадова чи службова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстави для прийняття рішення та порядок його оскарження.

Попередня ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Українська територіальна громада, Київська обл., Україна

Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2021 Українська громада - всі права захищено