Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

РЕГЛАМЕНТ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міська рада

 1. Українська міська рада (надалі — рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
 2. Регламент ради (надалі — регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради

 1. Рада проводить засідання у сесійній залі ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії.
 2. Засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 3. Робота ради та її діловодство ведеться виключно українською мовою.
 4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 3. Гласність в роботі ради

 1. Засідання ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради або тимчасової контрольної комісії можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України.
 3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці воно оприлюднюється у встановленому Законом та регламентом порядку.
 4. Гласність роботи ради забезпечується:
  • доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради через місцеві засоби масової інформації та міський веб-сайт;
  • уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення, на міському веб-сайті;
  • уможливленням громадянам спостерігати ( в порядку, обумовленому цим Регламентом) роботу ради;
  • оприлюдненням та наданням інформації, яка визначена Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 5. На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни на визначених для них місцях. Кількість присутніх не обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.
 6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.
 7. Депутат ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого  округу відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 8. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 4. Запрошені на пленарні засідання ради та її органів.

 1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.
 2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
 3. Комісії ради можуть запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради та комісій, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосується предмету діяльності.
 4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
 5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
 6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх після попередження головуючого, а у разі грубого порушення-негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання сесії ради.

Якщо особа не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий оголошує перерву в роботі сесії ради і залишає своє місце. В цьому випадку засідання сесії ради вважається перерваним на 30 хвилин.

У випадку, якщо після поновлення засідання сесії ради порушення порядку ведення сесії ради продовжується, то головуючий має право поставити на голосування питання про оголошення засідання пленарного дня сесії ради закритим.

Стаття 5. Встановлення державних та місцевих символів.

 1. Державний прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
 2. Міський герб та міська хоругва (прапор) встановлюється на будинку ради постійно.
 3. На час пленарних засідань ради Державний прапор та міська хоругва (прапор) міста встановлюється в залі, де проходить засідання.

РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 6. Діяльність депутатів

 1. Діяльність депутатів під час сесії включає:
 2. участь у засіданнях ради;
 3. участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих та підготовчих груп;
 4. виконання доручень ради та її органів;
 5. роботу з виборцями.
 6. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарним засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.
 7. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладання депутатом усіх інших службових справ.
 8. У разі не виконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада за попередніми висновками визначеною радою комісій, відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування” та „Про статус депутатів місцевих рад” та в порядку , встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про:

– повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

– повідомлення політичних партій або блоку політичних партій, від яких було обрано депутата, щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.

Стаття 7. Права депутата в раді

 1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 • Депутат в порядку визначеному регламентом має право:
 • обирати і бути обраним до органів ради;
 • офіційно представляти виборців у раді та її органах;
 • пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;
 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • порушувати питання про недовіру міському голові, недовіру і розпуск органів, утворених радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб , які діють на території ради;
 • порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звертань, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • знайомитися з будь-якими документами ради, за письмовим зверненням брати копії будь-яких рішень ради, що знаходяться на зберіганні у секретаря або в архіві;
 • мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.
 • Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади, включаючи інформацію про час, місце та порядок денний засідань виконавчого комітету Української міської ради.

Стаття 8. Помічники-консультанти депутата Ради

 1. Депутат ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах;
 2. Персональний підбір кандидатур помічників-консультантів депутата ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень;
 3. Умови діяльності та кількість помічників –консультантів депутата ради визначаються положенням про помічника-консультанта депутата ради, яке затверджується радою.
 4. До затвердження положення про помічника-консультанта депутата ради, діяльність помічників-консультантів депутата ради здійснюється в спосіб що не протирічить діючому законодавству України .

Підрозділ 2. Депутатські групи, фракції та Коаліція депутатських фракцій ради

Стаття 9. Умови формування депутатських груп та фракцій

 1. Депутати ради мають право на об’єднання , відповідно до норм законодавства України та цього регламенту, у депутатські групи та фракції.
 2. Депутати ради з метою більш ефективної діяльності можуть добровільно об’єднуватись у депутатські фракції та групи.
 3. Депутатські фракції формуються на партійній основі, депутатські групи формуються для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі взаємної згоди депутатів.
 4. Реорганізація та формування депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради.
 5. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови виключення депутата з них, визначається відповідною депутатською групою чи фракцією.
 6. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. Депутат може одночасно бути членом однієї фракції та однієї групи.
 7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 10. Утворення депутатських груп та фракцій

 1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.
 2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 3. Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
 4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
 5. Рішення про утворення групи та фракції, обрання осіб що уповноважені представляти групу та фракцію оформляється протоколом, який підписують депутати-засновники групи та фракції.

Стаття 13. Реєстрація депутатських груп та фракцій

 1. З метою реєстрації депутатської групи, уповноважена особа від групи, подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи, в якому міститься назва групи а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи, прізвища осіб, уповноважених представляти групу депутатів.
 2. Головуючий оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи, та оголошує її склад.
 3. З моменту оголошення депутатська група вважається зареєстрованою.
 4. Інформаційні матеріали про депутатські групи, після її реєстрації поширюється серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп.
 5. Умовою реєстрації депутатських фракцій є надходження до секретаря ради письмового повідомлення про створення депутатської фракції від голови депутатської фракції або уповноваженого представника фракції, про назву депутатської фракції її персональний склад, партійну належність, а також прізвище голови депутатської фракції.
 6. Головуючий на найближчому пленарному засіданні оголошує повідомлення про створення фракцій. З моменту оголошення депутатська фракція вважається зареєстрованою.
 7. Про зміни в складі депутатської групи чи фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.
 8. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи чи фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради представництво групи в якій втрачається.

Стаття 13. Права депутатських груп та фракцій

 1. Депутатські групи та фракції мають право на представництво у постійних та тимчасових комісіях ради. Перегляд складу комісії, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадках, передбачених цим регламентом.
 2. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошення цих осіб на засідання відповідної групи чи фракції.
 3. Депутатські групи та фракції мають право на гарантований виступ на пленарному засіданні ради свого представника з будь-якого питання, що розглядається радою.
 4. Депутати та депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.
 5. Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи може бути проведено закрите засідання.
 6. Керівництво депутатської групи може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи цим регламентом функцій будь – кому з членів відповідної депутатської групи.
 7. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи та фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законодавством і цим регламентом функцій.
 8. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи або фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи або фракції.

Підрозділ 3. Посадові особи ради

Стаття 14. Міський голова

 1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.
 2. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу. Повноваження сільського, селищного, міського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.
 3. Міський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос  міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Повноваження  міського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 4. На місього голову поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

Стаття 15. Секретар ради.

 1. Секретар ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією сільського, селищного, міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради. Повноваження секретаря ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.
 2. На секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

Підрозділ 4. Постійні комісії ради

Стаття 16. Постійні комісії

 1. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та цим Регламентом.
 2. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням сільського, селищного, міського голови та за згодою депутатів. Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше трьох членів в кожній комісії . Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
 3. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії , в якій працює голова комісії .Голова постійної комісії може бути також відкликаний радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.
 4. Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.  Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії .
 5. Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .
 6. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.

Стаття 17. Права постійних комісій ради

0. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

 • створювати підготовчі комісії і робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії з залученням громадськості, вчених, спеціалістів;
 • створювати експертні групи, залучати необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;
 • провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;
 • вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 • вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;
 • мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;
 • підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України, тощо;
 • виступати організатором та брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.
 1. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3,4, частини 1 цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
 2. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.
 3. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов’язана попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.
 4. Комісія, розглянувши відповідь запрошеної особи може взяти до відому інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.
 5. В межах компетенції щодо підзвітної раді особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 18. Слухання в постійній комісії ради

 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.
 2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.
 3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
 5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.

Стаття 19. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
 2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
 3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.
 4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
 5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.
 6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.
 7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
 8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності секретарем комісії.

Стаття 20. Протокол засідання комісії

 1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії
 2. В протоколі вказується:
 3. дата та місце проведення засідання комісії;
 4. список членів комісії, присутніх на засіданні;
 5. список запрошених на засідання комісії;
 6. перелік питань, що розглядались;
 7. стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
 8. результати голосувань по кожному з рішень, з особливими думками депутатів-членів комісій, якщо такі були.
 9. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.
 10. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається відповідальним за складання протоколу на підпис голові та секретареві комісії.

Стаття 21. Спільне засідання комісій

 1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
 4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.
 5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписуються головами комісій, або особами, що їх замінюють.
 6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.
 7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
 8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 22. Розширене засідання постійної комісії.

 1. За дорученням ради може проводиться розширене засідання постійної комісії ради.
 2. В розширеному засіданні постійної комісії беруть участь голова та члени цієї постійної комісії, а також голови всіх інших постійних комісій ради. На розширеному засіданні можуть бути присутні інші депутати ради.
 3. Головує на розширеному засіданні постійної комісії голова такої комісії.
 4. Порядок проведення розширеного засідання постійної комісії має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.
 5. В голосуванні при прийнятті рішення розширеного засідання постійної комісії беруть участь голова комісії, члени цієї постійної комісії та голови інших постійних комісій ради. Ухваленим вважається рішення, за яке проголосувала більшість членів постійної комісії та голів постійних комісій.
 6. Протокол розширеного засідання постійної комісії підписується головою цієї комісії та головами інших постійних комісій ради із зазначенням окремих думок (якщо такі були) членів постійної комісії та голів постійних комісій.

Стаття 23. Забезпечення роботи комісій

 1. Секретар ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням. Підготовку проектів документів, що підлягають розгляду на засіданні комісії, та їх тиражування забезпечує секретаріат ради за матеріалами, розробленими членами постійної комісії.
 2. За заявкою голови комісії відповідний структурний підрозділ виконкому ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних