Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

РЕГЛАМЕНТ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міська рада

 1. Українська міська рада (надалі — рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
 2. Регламент ради (надалі — регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради

 1. Рада проводить засідання у сесійній залі ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії.
 2. Засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 3. Робота ради та її діловодство ведеться виключно українською мовою.
 4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 3. Гласність в роботі ради

 1. Засідання ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради або тимчасової контрольної комісії можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України.
 3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці воно оприлюднюється у встановленому Законом та регламентом порядку.
 4. Гласність роботи ради забезпечується:
  • доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради через місцеві засоби масової інформації та міський веб-сайт;
  • уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення, на міському веб-сайті;
  • уможливленням громадянам спостерігати ( в порядку, обумовленому цим Регламентом) роботу ради;
  • оприлюдненням та наданням інформації, яка визначена Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 5. На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни на визначених для них місцях. Кількість присутніх не обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.
 6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.
 7. Депутат ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого  округу відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 8. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 4. Запрошені на пленарні засідання ради та її органів.

 1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.
 2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
 3. Комісії ради можуть запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради та комісій, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосується предмету діяльності.
 4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
 5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
 6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх після попередження головуючого, а у разі грубого порушення-негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання сесії ради.

Якщо особа не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий оголошує перерву в роботі сесії ради і залишає своє місце. В цьому випадку засідання сесії ради вважається перерваним на 30 хвилин.

У випадку, якщо після поновлення засідання сесії ради порушення порядку ведення сесії ради продовжується, то головуючий має право поставити на голосування питання про оголошення засідання пленарного дня сесії ради закритим.

Стаття 5. Встановлення державних та місцевих символів.

 1. Державний прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
 2. Міський герб та міська хоругва (прапор) встановлюється на будинку ради постійно.
 3. На час пленарних засідань ради Державний прапор та міська хоругва (прапор) міста встановлюється в залі, де проходить засідання.

РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 6. Діяльність депутатів

 1. Діяльність депутатів під час сесії включає:
 2. участь у засіданнях ради;
 3. участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих та підготовчих груп;
 4. виконання доручень ради та її органів;
 5. роботу з виборцями.
 6. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарним засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.
 7. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладання депутатом усіх інших службових справ.
 8. У разі не виконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада за попередніми висновками визначеною радою комісій, відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування” та „Про статус депутатів місцевих рад” та в порядку , встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про:

– повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

– повідомлення політичних партій або блоку політичних партій, від яких було обрано депутата, щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.

Стаття 7. Права депутата в раді

 1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 • Депутат в порядку визначеному регламентом має право:
 • обирати і бути обраним до органів ради;
 • офіційно представляти виборців у раді та її органах;
 • пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;
 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • порушувати питання про недовіру міському голові, недовіру і розпуск органів, утворених радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб , які діють на території ради;
 • порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звертань, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • знайомитися з будь-якими документами ради, за письмовим зверненням брати копії будь-яких рішень ради, що знаходяться на зберіганні у секретаря або в архіві;
 • мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.
 • Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади, включаючи інформацію про час, місце та порядок денний засідань виконавчого комітету Української міської ради.

Стаття 8. Помічники-консультанти депутата Ради

 1. Депутат ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах;
 2. Персональний підбір кандидатур помічників-консультантів депутата ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень;
 3. Умови діяльності та кількість помічників –консультантів депутата ради визначаються положенням про помічника-консультанта депутата ради, яке затверджується радою.
 4. До затвердження положення про помічника-консультанта депутата ради, діяльність помічників-консультантів депутата ради здійснюється в спосіб що не протирічить діючому законодавству України .

Підрозділ 2. Депутатські групи, фракції та Коаліція депутатських фракцій ради

Стаття 9. Умови формування депутатських груп та фракцій

 1. Депутати ради мають право на об’єднання , відповідно до норм законодавства України та цього регламенту, у депутатські групи та фракції.
 2. Депутати ради з метою більш ефективної діяльності можуть добровільно об’єднуватись у депутатські фракції та групи.
 3. Депутатські фракції формуються на партійній основі, депутатські групи формуються для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі взаємної згоди депутатів.
 4. Реорганізація та формування депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради.
 5. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови виключення депутата з них, визначається відповідною депутатською групою чи фракцією.
 6. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. Депутат може одночасно бути членом однієї фракції та однієї групи.
 7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 10. Утворення депутатських груп та фракцій

 1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.
 2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 3. Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
 4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
 5. Рішення про утворення групи та фракції, обрання осіб що уповноважені представляти групу та фракцію оформляється протоколом, який підписують депутати-засновники групи та фракції.

Стаття 13. Реєстрація депутатських груп та фракцій

 1. З метою реєстрації депутатської групи, уповноважена особа від групи, подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи, в якому міститься назва групи а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи, прізвища осіб, уповноважених представляти групу депутатів.
 2. Головуючий оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи, та оголошує її склад.
 3. З моменту оголошення депутатська група вважається зареєстрованою.
 4. Інформаційні матеріали про депутатські групи, після її реєстрації поширюється серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп.
 5. Умовою реєстрації депутатських фракцій є надходження до секретаря ради письмового повідомлення про створення депутатської фракції від голови депутатської фракції або уповноваженого представника фракції, про назву депутатської фракції її персональний склад, партійну належність, а також прізвище голови депутатської фракції.
 6. Головуючий на найближчому пленарному засіданні оголошує повідомлення про створення фракцій. З моменту оголошення депутатська фракція вважається зареєстрованою.
 7. Про зміни в складі депутатської групи чи фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.
 8. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи чи фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради представництво групи в якій втрачається.

Стаття 13. Права депутатських груп та фракцій

 1. Депутатські групи та фракції мають право на представництво у постійних та тимчасових комісіях ради. Перегляд складу комісії, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадках, передбачених цим регламентом.
 2. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошення цих осіб на засідання відповідної групи чи фракції.
 3. Депутатські групи та фракції мають право на гарантований виступ на пленарному засіданні ради свого представника з будь-якого питання, що розглядається радою.
 4. Депутати та депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.
 5. Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи може бути проведено закрите засідання.
 6. Керівництво депутатської групи може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи цим регламентом функцій будь – кому з членів відповідної депутатської групи.
 7. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи та фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законодавством і цим регламентом функцій.
 8. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи або фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи або фракції.

Підрозділ 3. Посадові особи ради

Стаття 14. Міський голова

 1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.
 2. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу. Повноваження сільського, селищного, міського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.
 3. Міський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос  міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Повноваження  міського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 4. На місього голову поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

Стаття 15. Секретар ради.

 1. Секретар ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією сільського, селищного, міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради. Повноваження секретаря ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.
 2. На секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

Підрозділ 4. Постійні комісії ради

Стаття 16. Постійні комісії

 1. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та цим Регламентом.
 2. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням сільського, селищного, міського голови та за згодою депутатів. Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше трьох членів в кожній комісії . Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
 3. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії , в якій працює голова комісії .Голова постійної комісії може бути також відкликаний радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.
 4. Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.  Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії .
 5. Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .
 6. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.

Стаття 17. Права постійних комісій ради

0. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

 • створювати підготовчі комісії і робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії з залученням громадськості, вчених, спеціалістів;
 • створювати експертні групи, залучати необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;
 • провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;
 • вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 • вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;
 • мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;
 • підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України, тощо;
 • виступати організатором та брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.
 1. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3,4, частини 1 цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
 2. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.
 3. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов’язана попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.
 4. Комісія, розглянувши відповідь запрошеної особи може взяти до відому інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.
 5. В межах компетенції щодо підзвітної раді особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 18. Слухання в постійній комісії ради

 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.
 2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.
 3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
 5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.

Стаття 19. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
 2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
 3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.
 4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
 5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.
 6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.
 7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
 8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності секретарем комісії.

Стаття 20. Протокол засідання комісії

 1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії
 2. В протоколі вказується:
 3. дата та місце проведення засідання комісії;
 4. список членів комісії, присутніх на засіданні;
 5. список запрошених на засідання комісії;
 6. перелік питань, що розглядались;
 7. стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
 8. результати голосувань по кожному з рішень, з особливими думками депутатів-членів комісій, якщо такі були.
 9. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.
 10. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається відповідальним за складання протоколу на підпис голові та секретареві комісії.

Стаття 21. Спільне засідання комісій

 1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
 4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.
 5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписуються головами комісій, або особами, що їх замінюють.
 6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.
 7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
 8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 22. Розширене засідання постійної комісії.

 1. За дорученням ради може проводиться розширене засідання постійної комісії ради.
 2. В розширеному засіданні постійної комісії беруть участь голова та члени цієї постійної комісії, а також голови всіх інших постійних комісій ради. На розширеному засіданні можуть бути присутні інші депутати ради.
 3. Головує на розширеному засіданні постійної комісії голова такої комісії.
 4. Порядок проведення розширеного засідання постійної комісії має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.
 5. В голосуванні при прийнятті рішення розширеного засідання постійної комісії беруть участь голова комісії, члени цієї постійної комісії та голови інших постійних комісій ради. Ухваленим вважається рішення, за яке проголосувала більшість членів постійної комісії та голів постійних комісій.
 6. Протокол розширеного засідання постійної комісії підписується головою цієї комісії та головами інших постійних комісій ради із зазначенням окремих думок (якщо такі були) членів постійної комісії та голів постійних комісій.

Стаття 23. Забезпечення роботи комісій

 1. Секретар ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням. Підготовку проектів документів, що підлягають розгляду на засіданні комісії, та їх тиражування забезпечує секретаріат ради за матеріалами, розробленими членами постійної комісії.
 2. За заявкою голови комісії відповідний структурний підрозділ виконкому ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.
 3. У межах коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування виконавчого комітету, рада може залучати для забезпечення діяльності комісій позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів в межах своєї компетенції.

Підрозділ 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 24. Тимчасова контрольна комісія ради

 1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю над дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування міста.
 2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включає окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.
 3. Тимчасова контрольна комісія здійснює, свою діяльність відповідно порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 25. Створення тимчасової контрольної комісії ради

 1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.
 2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати:
  • назву комісії;
  • завдання комісії;
  • кількісний склад комісії;
  • обраного радою голову (співголів) комісії:
  • персональний склад членів комісії;
  • термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
  • додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;
  • обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;
  • заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.
 3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата ( або пов’язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства) або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими, він (або пов’язані з ним особи) мають безпосереднє відношення.
 4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.
 5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

Стаття 26. Припинення тимчасової контрольної комісії

 1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
 2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
 3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

РОЗДІЛ ІІІ. СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 27. Сесія ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 28. Скликання сесії ради

 1. Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою відповідно до плану проведення сесії, затвердженою радою, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць, з його ініціативи. Сесію відкриває і веде міський голова.
 2. Якщо сесія не скликається міським головою у строки, визначені в пункті 1 цієї статті або на його доручення сесію скликає, відкриває і веде секретар ради.
 3. При відмові чи неможливості скликання сесії міським головою та секретарем ради сесія скликається з ініціативи третини депутатів від загального складу ради або постійною комісією ради. У цьому випадку подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради або за підписами не менше половини складу постійної комісії ради, або за підписами більш ніж половини виконавчого комітету ради з поясненням причин скликання сесією ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється у секретаря ради. Секретар зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. В разі відмови секретаря ради повідомити всіх депутатів про скликання сесії ради таке повідомлення здійснюється ініціативною групою депутатів або постійною комісією ради. Сесію, скликану за ініціативи не менше третини депутатів або постійної комісії ради або виконавчого комітету, відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.
 4. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду;
 5. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, рішення про скликання позачергової сесії у виняткових випадках-не пізніш як за день до сесії.
 6. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата не пізніше, як за 10 днів до сесії, інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний позачергового засідання ради у виняткових випадках-не пізніш як за день до сесії, а також оприлюднюються через засоби масової інформації або іншим публічним способом.

Стаття 29. Відкриття та закриття сесії ради

 1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом, а також за допомогою електронної системи електронного голосування. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні Ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання Депутат зобов’язаний поінформувати відділ секретаріату ради та вказати відповідні причини (із додавання відповідних документів, що обгрунтовують поважність відсутності). У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин
 2. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо) із вказанням причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що депутат відсутній без поважних причин.
 3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті, в поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
 4. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного. Про закінчення сесії ухвалюється окреме рішення ради.
 5. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
 6. При відкритті пленарного засідання сесії та після закриття сесії виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі пленарних засідань зобов’язані стояти під час виконання Держаного гімну України, присутні повинні співати гімн або зберігати тишу.

Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради

Стаття 30. Лічильна комісія

 1. У разі потреби, в тому числі у випадку неможливості здійснити голосування програмно-технічним комплексом системи електронного голосування та під час здійснення таємного голосування, створюється лічильна комісія для підрахунку голосів депутатів.
 2. Лічильна комісія формується за пропозиціями головуючого, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів.
 3. Лічильна комісія обирається радою. До складу лічильної комісії мають право увійти представники кожної депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.
 4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 31. Секретаріат ради

 1. Секретаріат ради є виконавчим органом ради, що здійснює організаційне,  інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, помічників-консультантів, сприяє здійсненню радою взаємодії з її виконавчими органами, здійснює контрольні функції, передбачені цим регламентом.
 2. Секретаріат ради підпорядковується секретарю ради у межах повноважень, визначених ради.

Стаття 32. Скликання першої сесії

 1. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний міський голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради (далі – робоча група). Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії , який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії , обрання робочих органів сесії .  З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
 3. На першому засіданні ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп (фракцій) ради, дає пояснення про їх права і порядок формування. Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.
 4. Рада до утворення постійних комісій ради проводить засідання з таким порядком денним: 1) інформація голови територіальної виборчої комісії ; 2) обрання лічильної комісії ; 3) обрання секретаря ;  4) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради; 5) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу; 6) обрання голів постійних комісій ради; 7) затвердження регламенту ради; 8) затвердження заступників міського голови; 9)  затвердження структури ради та її виконавчих органів, їх загальної чисельності, штатного розпису; 10) визначення кількісного та затвердження персонального складу виконавчого комітету. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

Стаття 33. Скликання чергових та позачергових сесій ради

 1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням міського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції , що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується в офіційному друкованому виданні ради, на її офіційному веб-сайті, оприлюднюється в інших засобах масової інформації .
 2. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються міському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії . Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації .

Підрозділ 3. Порядок денний сесії

Стаття 34. Формування проекту порядку денного сесії ради

 1. Проект порядку денного сесії ради формує міський голова на основі:
  • затвердженого радою перспективного плану роботи ради;
  • пропозицій секретаря ради;
  • пропозицій депутатів ради;
  • пропозицій постійних комісій ради;
  • пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;
  • пропозицій не менш як третини депутатів від загального складу ради;
  • пропозицій виконавчого комітету;
  • електронних петицій, що набрали необхідну кількість голосів, протягом строку, встановленим для їх розгляду.
 2. До порядку денного сесії ради вносяться лише ті питання, проекти рішень яких подані та оприлюднені з дотриманням строків передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Питання, проекти рішень, інші документи, які не були подані у термін, передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації», можуть бути включені до порядку денного засідання сесії міської ради у винятковому випадку лише за рішенням голосування депутатів міської ради чергового засідання до моменту затвердження порядку денного.

Стаття 35. Затвердження порядку денного

 1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання ”про порядок денний сесії ради” у такій послідовності:
 2. внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;
 3. внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;
 4. затвердження порядку денного в цілому.

2.Рішення про затвердження порядку денного в цілому приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 36. Розгляд питань порядку денного

 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.
 2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.
 3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.
 4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.
 5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:
 6. міським головою;
 7. секретарем ради;
 8. постійною комісією;
 9. депутатською фракцією або групою;
 10. однією третиною голосів від складу ради.

Підрозділ 4. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 37. Попередній розгляд проекту рішення

 1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.
 2. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.
 3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.
 4. На розгляд засідання сесії міської ради виносяться питання у відповідності з планом роботи. В разі необхідності з дозволу міського голови за пропозиціями депутатів міської ради, керівників структурних підрозділів міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» можуть виноситись питання, не передбачені планом, а у разі терміновості, як правило, не пізніше, як за три дні до засідання сесії міської ради за наявності підготовленого і погодженого проекту рішення та інших матеріалів.

Стаття 38. Вимоги до проекту рішення ради

 1. Текст проекту рішення ради повинен складатися з таких частин:
 2. мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
 3. вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;
 4. заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
  • Проект рішення, що планується винести на розгляд засідання сесії міської ради оформляється в паперовому та електронному вигляді та подається секретарю ради з метою оприлюднення у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 10 робочих днів до засідання сесії міської ради.
  • Секретар ради оприлюднює проект рішення шляхом його розміщення на офіційному сайті м. Українка (www.ukrainka.org/) на протязі робочого дня, в який було надано /надіслано/ відповідний проект.
  • Завізовані та погоджені проекти рішень з відміткою про оприлюднення та з повним пакетом документів подаються секретарю міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». До проекту рішення додаються: коротка довідка по суті питання, прізвище, ім’я, по батькові доповідача, списки запрошених осіб та перелік організацій, яким необхідно надіслати рішення після його прийняття.
  • Після оприлюднення проекту рішення на офіційному сайті, електронний варіант проектів рішень розсилається депутатам міської ради не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

Стаття 39. Узгодження проекту рішення

 1. Особи, відповідальні за підготовку питань на засідання сесії ради, а також структурні підрозділи, що подають проекти рішень ради, зобов’язані погодити їх (завізувати) у секретаря міської ради, заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків,з відповідними керівниками відділів, служб виконавчого комітету, а також з юридичним відділом виконавчого комітету на відповідність їх законодавству.

1.1. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення. Проекти рішень першими візують посадові особи, що готували документ, потім його візують секретар міської ради, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відповідні керівники структурних підрозділів, відділів, які мають відношення до нього, посадові особи юридичного відділу.

1.2. Питання планування, капіталовкладень, фінансування з міського бюджету тощо, обов’язково погоджуються головним бухгалтером виконавчого комітету.

1.3. У випадку, коли підпис ставить особа, що виконує обов’язки замість відсутнього працівника – обов’язково зазначається посада і прізвище того, хто підписує документ. Не допускається підписання документа з прийменником “за” або проставлянням косої риски перед найменуванням посади.

 • Візування проекту рішення є обов’язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.
 • Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту.
 • Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі.
 • Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Підрозділ 5. Пленарні засідання

Стаття 40. Розклад пленарних засідань сесії ради

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.
 2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10 годині і закінчуються о 14 годині.
 3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 15 до 18 години.
 4. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
 5. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.
 6. На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.
 7. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії («різне»). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються.

Стаття 41. Встановлення правоспроможності кворуму засідання

 1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.
 2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж за два тижні.

Стаття 42. Депутатський запит

 1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до міського голови, секретаря ради, заступника міського голови, керівників виконавчих органів ради, а також до керівників розташованих на території громади підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
 2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі і подається секретареві ради. Запит підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
 3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи до якої звернено запит . Запити щодо яких є подання оголошуються в обов’язковому порядку.
 4. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
 5. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні.
 6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.
 7. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.
 8. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 43. Депутатське запитання

 1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
 2. Запитання до керівних осіб ради її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через секретаря ради.
 3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
 4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Підрозділ 6. Ведення пленарних засідань

Стаття 44. Повноваження головуючого

 1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії . Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають міський голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії . У випадку, якщо сесія скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.
 2. Головуючий на пленарному засіданні ради: 1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради; 2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, зміст та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради; 3) організовує розгляд питань; 4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; 6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; 7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати; 8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні; 9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії ; 10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; 11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
 3. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Підрозділ 7. Порядок надання слова

Стаття 45. Регламент розгляду питання

 1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповіді, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключного слова.
 2. Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 5 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.
 3. Для виступів в обговоренні, надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.
 4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
 6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 46. Надання слова

 1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаріату сесії , яке ним реєструється. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.
 2. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу засідань не вносяться.
 3. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 47. Гарантоване право слова

 1. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на поста­новку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
 2. Гарантоване право виступу належить, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується.
 3. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 48. Вимоги до виступу

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.
 2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надан­ня йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії ради – зазначає і її назву.
 3. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, шо розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
 4. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується мають бути чітко сформульованими і містити визначену по­зицію промовця щодо цього питання.
 5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні
 6. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 49. Оголошення голосування

 1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
 2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази «ставиться на голосування»
 3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

Підрозділ 8. Обговорення питань порядку денного

Стаття 50. Загальний порядок обговорення питання

 1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
  • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
  • співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);
  • виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була по­ширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;
  • виступ ініціатора внесення пропозиції:
  • внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;
  • виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
  • виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
  • виступи депутатів, що записались на виступ;
  • оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
  • заключне слово доповідача;
  • уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
  • виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
  • виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
  • виступи депутатів з мотивів голосування.
 2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки до своїх виступів; для цього їм позачергово надається слово.

Стаття 51. Скорочена процедура

 1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:
 2. виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;
 3. виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією;
 4. виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;
 5. уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
 6. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої групи та фракції.
  • При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.
  • У разі, коли проект рішення був всебічно і якісно обговорений у профільній комісії (комісіях), з урахуванням доповнень та пропозицій до проекту рішення, то на засіданні сесії головуючий називає порядковий номер питання порядку денного, зачитує назву проекту рішення, і ставить на голосування про розгляд цього питання за скороченою процедурою, і у разі підтримки більшістю депутатів скороченої процедури – проект рішення голосується без обговорення.

Стаття 52. Перерви перед голосуванням

 1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування цього питання голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.
 2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів від загального складу ради.
 3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах до 15-ти хвилин.

Стаття 53. Відкладення розгляду питання

 1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його роз­гляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних об­ставин чи здійснення певних дій.
 2. Розгляд і прийняття рішення щодо відкладеного питання здійснюються відразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.
 3. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

Підрозділ 9. Порядок голосування пропозицій

Стаття 54. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому та усному вигляді і не були відкликані.
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається радою з обговоренням.
 4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться. крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 55. Голосування альтернативних пропозицій

 1. У разі коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.
 2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подаль­шого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийняття до розгляду.

Підрозділ 10. Прийняття рішень

Стаття 56. Прийняття рішень радою

 1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:
  • рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
  • доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;
  • звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;
  • заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;
  • процедурного рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.
 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального поіменного голосування депутатів.
 3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 57. Підписання прийнятих рішень

 1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради.
 2. Рішення ради протягом терміну визначеного частиною 1 цієї статті може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради.
 3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.
 4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності не залежно від підписання його міським головою.
 5. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення міським головою наданих йому повноважень.

Стаття 58. Процедурні питання

 1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:
  • про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;
  • про проведення додаткової реєстрації;
  • про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;
  • про надання додаткового часу для виступу;
  • про зміну черговості виступів;
  • про надання слова запрошеним на засідання;
  • про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;
  • про визначення способу проведення голосування;
  • про форму бюлетеня для таємного голосування;
  • про перерахунок голосів;
  • про взяття інформації до відома;
  • про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.
 2. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачено цим регламентом.

Стаття 59. Порядок прийняття рішення

 1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів ”ЗА” від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.
 2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.
 3. Депутат, що був відсутній або не зареєструвався відповідно вимог даного регламенту під час голосування, не може приймати участь у голосуванні та подати свій голос після завершення голосування;
 4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.
 5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 60. Відкрите голосування

 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
 2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 3. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.
 4. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 61. Таємне голосування

 1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради, а також у випадках, для яких Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом таємне голосування передбачене як обов’язкове.
 2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:
 3. час і місце проведення голосування;
 4. порядок заповнення бюлетеня;
 5. критерії визнання бюлетеня недійсним:
 6. порядок організації голосування.
 7. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретаріатом ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.
 8. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:
  • отримує від секретаріату ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
  • опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
 9. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 10. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
 11. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Стаття 62. Обов’язковість таємного голосування

 1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:
  • обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
  • прийняття рішення щодо дострокового припинення повноваження міського голови.

Підрозділ 11. Спеціальні процедури прийняття рішень

Стаття 63. Обрання секретаря ради

 1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів ради на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
 2. на день проведення першої сесії ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
 3. рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
 4. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
 5. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
 6. посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

 • Представлена кандидатура обговорюються на засіданні ради.

Стаття 64. Відкликання секретаря

 1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.
 2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться не менш як третиною депутатів від загального складу ради.
 3. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.
 4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.
 5. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.
 6. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.
 7. Рішення про відкликання з посади секретаря ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 65. Обрання голів та членів постійних комісій

 1. Рада своїм процедурним рішенням визначає одну з процедур обрання членів та голів постійних комісій:
 2. голосування за список голів та членів комісій;
 3. голосування спочатку за список голів комісій, а потім – за список членів комісій;
 4. голосування спочатку за список членів комісій, а потім – за голів комісій зі складу новообраних членів комісій;
 5. голосування по персональним кандидатурам голів та членів комісій.

Рада може визначитися щодо іншої процедури голосування.

У разі внесення узгодженого з усіма депутатськими групами та фракціями списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.

 • Список для обрання голів та/або членів постійних комісій ради повинен містити:
 • назви постійних комісій;
 • прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів та/або членів відповідних комісій;
 • дані про партійну належність кандидатів;
 • назви груп та фракцій, які висунули відповідних кандидатів.
 • У разі, коли рада спочатку обере голів комісій, перед голосуванням за список або по персональним кандидатурам членів комісій надається слово для виступу новообраним головам комісій.
 • У разі, коли голосування за списком голів та/або членів постійних комісій не привело до їх обрання, головуючий оголошує кандидатури в порядку їх надходження, яких обирають голосуванням по персональним кандидатурам.
 • Кожна депутатська група та фракція має право на пропорційне представництво в постійних комісіях ради, що включає в себе право на обрання голів постійних комісій.
 • Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.
 • У разі обрання голови постійної комісії замість відкликаного радою голови постійної комісії або на вакантну посаду голови постійної комісії, коли вакансія утворилася з будь-яких інших причин, кандидатуру на посаду голови постійної комісії можуть пропонувати депутатські групи та фракції або третина депутатів від загального складу ради. Якщо буде запропоновано більше одної кандидатури, то для визначення голови постійної комісії проводиться відкрите рейтингове голосування.

Стаття 66. Відкликання голови постійної комісії

 1. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради, за наданням рішення відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні, або не менш як третиною депутатів від загального складу ради.
 2. Якщо питання про відкликання порушене за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
 3. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.
 4. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

Стаття 67. Затвердження членів виконавчого комітету ради

 1. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників міського голови вносить на розгляд ради міський голова.
 2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників міського голови обговорюються у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.
 3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. При необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим регламентом.
 4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями відбувається за участі цих кандидатур, до яких депутати можуть ставити питання та отримувати необхідні відповіді.
 5. Кандидати на посади заступників міського голови обов’язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов’язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.
 6. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
 7. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 8. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова на наступній сесії представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.
 9. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови підлягає розгляду і обговоренню не менше як через тиждень і не пізніше як через місяць з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови повинно бути надане слово для виступу.

Стаття 68. Староста.

1.Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

 • Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.
 • Порядок організації роботи старости визначається законами, а також Положенням про старосту, затвердженим міською радою.
 • При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.
 • Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 69. Відкликання з посад за власним бажанням

 1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови.
 2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.
 3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов’язковим і може проводитися відкритим голосуванням, якщо з цього приводу прийнято процедурне рішення ради.

Стаття 70. Дострокове припинення повноважень міського голови

 1. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі:
  • його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;
  • припинення громадянства України;
  • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  • набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
  • визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним таким, що помер;
  • його смерті;
  • відкликання з посади за народною ініціативою;
 2. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у випадках:
 3. якщо міський голова порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку передбаченому Законом України « Про військово-цивільні адміністрації»
 4. повноваження міського голови з підстав, визначених п.п. 1, 2, 5, 6 п.п. ч.1 цієї статті, вважаються припиненими з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
 5. З підстав, визначених п.п. 3, 4 ч.1 цієї статті повноваження міського голови вважаються припиненими з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради.
 6. Особливості процедури дострокового припинення повноважень міського голови визначені статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Стаття 71. Дострокове припинення повноважень депутата ради

 1. Дострокове припинення повноважень депутата міської ради здійснюється за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення ради у разі:
 2. його відкликання виборцями у встановленому цим Законом порядку;
 3. припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 4. обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
 5. обрання його депутатом іншої місцевої ради;
 6. визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
 7. набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 8. його смерті.
 9. Повноваження депутата міської ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв’язку:
 10. з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
 11. з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.
 12. з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання
 13. Дострокове припинення повноважень депутата може бути здійснено шляхом його відкликання відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 14. Після дострокового припинення повноважень депутата ради, рада приймає рішення відповідно до виборчого законодавства.

Стаття 72. Розгляд проекту бюджету

 1. Підготовка проекту бюджету є обов’язком виконавчого комітету ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями ради.
 2. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії ради схвалюється виконавчим комітетом.

Разом з ним подаються:

 • пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:
 • інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;
 • оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих, радою податкових пільг;
 • пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
 • обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;
 • інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;
  • прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
  • показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;
  • перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;
  • інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;
  • пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань планування, бюджету, фінансів, цін та приватизації).
   • Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
  • загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
  • граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду;
  • доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
  • фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
  • бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
  • бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
  • розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;
  • додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.
  • перелік захищених видатків місцевого бюджету.
   • Проект бюджету повинен бути розданий депутатам відповідно до вимог регламенту. Засідання постійних комісій відбуваються за участю головного бухгалтера і керівників відповідних виконавчих органів ради. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профілюючу постійну комісію.
   • Поправки можуть бути лише такого змісту:
  • скоротити статтю видатків (доходів);
  • виключити статтю видатків (доходів);
  • збільшити статтю видатків (доходів);
  • додати нову статтю видатків (доходів).
   • Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування.
   • Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.
   • Виконавчий комітет готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.

Стаття 73. Затвердження місцевого бюджету

 1. Міський бюджет затверджується рішенням Української міської ради до 25 грудня року, що передує плановому. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, міська рада при затвердженні бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 • Рада при затвердженні бюджету враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Підрозділ 12. Оприлюднення рішень ради

Стаття 74. Набрання чинності рішень ради

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 5-денний термін з дня їх прийняття.
 3. Інші рішення ради набувають чинності відповідно до закону та цього регламенту.

Стаття 75. Оприлюднення рішень ради

 1. Рішення ради нормативного характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті ради.
 2. Рішення ради можуть публікуватися на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет. Рішення ради можуть доводиться до відома заінтересованих осіб також шляхом публічного оголошення через аудіо- та аудіовізуальні засоби масової інформації, безпосереднього доведення їх до заінтересованих осіб (усно, письмово чи іншими способами), оголошення рішень під час публічних виступів посадових осіб.
 3. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради.
 4. Кожен депутат має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень, для чого встановлюються години доступу до книги для бажаючих.
 5. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради з книги прийнятих радою рішень, з урахуванням обмежень встановлених Конституцією України та Законами України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних” за окрему плату, яка не може бути більшою від затрат необхідних для виготовлення копії і встановлюється рішенням виконавчого органу ради.

Підрозділ 13. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 76. Дотримання регламенту виступів

 1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні
 2. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнуто без попередження.
 3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.
 4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій або усній формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 77. Дотримання дисципліни в залі засідань

 1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
 2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.
 3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
 4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
 5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 78. Санкції за порушення регламенту

 1. Значне порушення депутатом даного регламенту і загально прийнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття винний має залишити зал.
 2. Якщо депутат, що порушує регламент ради і загально прийнятих норм моралі та етики, чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час або закрити сесію.
 3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест секретарю ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Означений депутат як зацікавлена сторона участі в голосуванні не приймає. Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення депутат, якому заборонено брати участь у пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу в складі комісій ради.

Підрозділ 14. Протокол та запис засідання

Стаття 79. Протокол засідання ради

 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює секретар ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
 2. У протоколі засідання ради зазначаються: номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
 3. До протоколу засідання ради додатково включаються:
 4. дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
 5. список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;
 6. результати поіменного голосування;
 7. повні результати голосування;
 8. тексти невиголошених виступів депутатів;
 9. окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 80. Запис засідання

 1. Засідання ради записуються у повному обсязі на електронний носій інформації.
 2. За процедурним рішенням ради, запис окремих засідань може розшифровуватись та друкуватись на папері як додаток до протоколу засідання.

Стаття 81. Зберігання протоколів та записів

 1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.
 2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.
 3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку встановленому для документів з обмеженим доступом.
 4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.
 5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами.
 6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.
 7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за письмовим зверненням до міського голови, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Розділ IV. Внесення змін і доповнень до Регламенту

Стаття 82. Зміни і доповнення до регламенту

 1. Зміни до цього регламенту можуть вноситися за пропозицією міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, окремих депутатів за рішенням ради простою більшістю голосів від загального складу ради.
 2. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії міської ради, до відання якої відносяться питання регламенту, депутатської діяльності та етики. Постійна комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.
Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2023 Українська громада - всі права захищено