Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки

1. Замовник проекту.

Виконавчий комітет Української  міської ради Київської області.

Адреса: 08720, Київська область, Обухівський район, м.Українка, площа T. Шевченка, буд. 1.

Контактний телефон: 04572-215-35; 520- 95-16.

E-mail: rada@ukrainka3-org.1gb.ua 

Сайт:  ukrainka3-org.1gb.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на території Української  міської  територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня,  стратегічна екологічна оцінка проводиться згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Основною метою Програми є стабілізація й послідовне поліпшення екологічної ситуації на території Української міської  територіальної громади, створення належних умов для досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку, збереження природних екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до першої та другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено наукові дослідження, проектні та проєктно-конструкторські розроблення, що охоплюють основні природоохоронні заходи:

 • забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
 • будівництво у населених пунктах   каналізаційних мереж і споруд на них;

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування (Програми), зокрема, мають бути оцінені наслідки за основними напрямами:

 • охорона і раціональне використання водних ресурсів;
 • охорона атмосферного повітря;
 • охорона і раціональне  використання  природних  рослинних ресурсів;
 • раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів; – охорона тваринного світу;
 • збереження природно-заповідного фонду.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюючих речовин створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого надмірним забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, планується шляхом впровадження природоохоронних заходів в рамках обласних Програм з охорони навколишнього природного середовища, заходів підприємств, інвестиційних програм,  впровадження природоохоронних заходів в рамках Програми.

б) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонний вплив відсутній.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

З урахуванням стану навколишнього природного середовища на території  Української міської територіальної громади Програма спрямована на координування дій обласних природоохоронних структур, органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади та суб’єктів господарювання, з метою покращення стану довкілля.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» Комплексною Програмою передбачено природоохоронні заходи за основними напрямами:

 1. охорона і раціональне використання водних ресурсів;
 2. охорона атмосферного повітря;
 3. охорона і раціональне використання природних ресурсів;
 4. раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів;
 5. збереження природно-заповідного фонду;
 6. наука, інформація, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка.

В основу Програми покладені такі принципи розвитку:

1) пріоритетність вирішення екологічних проблем з урахуванням соціально-економічної ситуації, що склалася в Українській міській територіальній громаді;

2) усунення причин забруднення навколишнього природного середовища, а не їх наслідків;

3) безумовне дотримання природоохоронного законодавства  діяльності суб’єктів господарювання;

4) контроль за дотриманням природоохоронного законодавства;

5) забезпечення у встановленому законодавством порядку доступу населення до екологічної інформації.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників (екологічні індикатори);
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища  Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Української міської територіальної громади  на 2021-2025 роки не буде затверджена (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) екологічні індикатори впливу на стан навколишнього середовища  Української міської територіальної громади;

4) аналіз відповідностей цілей проєкту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища  Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки;

5) оцінка наслідків реалізації проєкту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Української  міської територіальної громади  на 2021-2025 роки;

6) оцінка альтернативних сценаріїв Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища  Української міської територіальної громади  на  2021-2025 роки;

7) рекомендації стратегічної екологічної оцінки;

8) організація моніторингу фактичного впливу Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки, подаються до Управління економічного розвитку виконавчого комітету Української міської ради Київської області за адресою: 08720, Київська область, Обухівський район, м.Українка, площа T. Шевченка, буд. 1 або на електронну поштову скриньку: rada@ukrainka3-org.1gb.ua

Відповідальна особа: Іваницька Ольга Олексіївна.Строк подання зауважень і пропозицій: з 05.03.2021 року протягом 15 днів (включно до 19.03.2021 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Попередня Від усього серця вітаємо ветеранів з Ювілеєм!

Українська територіальна громада, Київська обл., Україна

Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2021 Українська громада - всі права захищено