Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Української міської територіальної громади на 2021-2023 роки

1. Замовник проекту.

Виконавчий комітет Української  міської ради Київської області.

Адреса:08720, Київська область,Обухівський район, м.Українка, площа T. Шевченка,буд. 1.

Контактний телефон: 04572-215-35; 520- 95-16.

E-mail: rada@ukrainka3-org.1gb.ua 

Сайт: ukrainka3-org.1gb.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Програма  соціально-економічного та культурного розвитку Української міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі-Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу  Української міської  територіальної громади (далі – Українська МТГ).

Стратегічна екологічна оцінка (далі-СЕО) Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Української МТГ.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування.

Стратегічні цілі Програми:

 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення.

2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування.

3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань внутрішньо переміщених осіб.

4. Розбудова безпечного суспільства.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Української міської територіальної громади  на 2021-2023 роки охоплює усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

Для реалізації окремих видів діяльності та розміщення певних об’єктів, законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля в частини визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисні і охоронні зони) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території Української МТГ.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до Програми є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної  інфраструктури (зливова каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення), розвиток системи поводження з твердими побутовими и промисловими відходами, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Для досягнення цілей СЕО Програми будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 • регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Київській області;
 • законодавчі акти, що мають відношення до планування і забудови території;
 • Земельний Кодекс України;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному  та місцевому рівні;
 • інші доступні джерела інформації.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Української МТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля та здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив плануваних рішень.

Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується.

«Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

З огляду на стратегічний характер  Програми, якій  є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми і загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку,  які мають вирішуватись  відповідно до Програми.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документу державного планування і міських цільових програм, виконання яких передбачається у 2021-2023 роках.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації планованих рішень Програми по наступним напрямкам:

 • оптимізації виробничих, комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;
 • проведення реформування і розвитку  водопровідно-каналізаційного господарства;
 • благоустрою території Української міської територіальної громади;
 • налагодження  ефективної системи санітарного очищення і поводження з відходами на території Української міської територіальної громади;
 • розширення мережі ландшафтних зон та зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і міститиме інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Української міської територіальної громади  на 2021-2023 роки;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Української міської територіальної громади  на 2021-2023 роки  не буде затверджено (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) екологічні індикатори впливу на стан навколишнього середовища  Української міської територіальної громади;

4) оцінка наслідків реалізації  Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Української міської територіальної громади  на 2021-2023 роки;

5) оцінка альтернативних сценаріїв Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Української міської територіальної громади  на 2021-2023 роки;

6) рекомендації стратегічної екологічної оцінки;

7) організація моніторингу фактичного впливу Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Української міської територіальної громади  на 2021-2023 роки.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Української міської територіальної громади  на 2021-2023 роки подаються до Управління економічного розвитку виконавчого комітету Української міської ради Київської області за адресою:  08720, Київська область, Обухівський район, м.Українка, площа T. Шевченка, буд. 1 або на електронну поштову скриньку: rada@ukrainka3-org.1gb.ua

Відповідальна особа: Іваницька Ольга Олексіївна. Строк подання зауважень і пропозицій: з 05.03.2021 року протягом 15 днів (включно до 19.03.2021 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Попередня Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Українська територіальна громада, Київська обл., Україна

Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2021 Українська громада - всі права захищено