Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Положення про порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Української міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Української територіальної громади (надалі – Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про поховання та похоронну справу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, з урахуванням Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України „Про поховання та похоронну справу”, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 №208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого”, з метою врегулювання відносин при похованні та наданні ритуальних послуг на території Української територіальної громади.

1.2. Це Положення є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг на території Української міської територіальної громади

1.3. Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, непередбачених цим переліком, а також реалізацію предметів ритуальної належності у здійснює Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство “Ритуальна служба Української міської Ради» (надалі – ритуальна служба).

1.4. Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності може також здійснювати суб’єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг (надалі – суб’єкт господарювання), який згідно із Законом України “Про поховання та похоронну справу” уклав договір з ритуальною службою про надання цих послуг (додаток 2).

1.5. Ритуальна служба та суб’єкт господарювання при наданні ритуальних послуг повинні керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про поховання та похоронну справу”, іншими нормативно-правовими актами у сфері поховання, а також цим Положенням.

1.6. Ритуальна служба зобов’язана:

– укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;

– організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

– створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

– розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

– забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

– організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

– забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 Закону України “Про поховання та похоронну справу”;

– виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі (у колумбарії в разі його створення);

– реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (надалі-Книга реєстрації), намогильні споруди – в Книзі обліку намогильних споруд (книга має бути пронумерованою та прошитою);

– видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах міста;

– у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого комітету міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

– укладати із суб’єктом господарювання договори про надання ритуальних послуг;

– здійснювати інші функції відповідно до Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

1.7. Для укладення договору про надання ритуальних послуг суб’єкт господарювання подає на ім’я керівника ритуальної служби відповідну заяву та додає до неї такі документи:

а) копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;

б) довідку про керівництво юридичної особи (ПІП, номер телефону) та наказ про його призначення;

б) копію Виписки з ЄДР;

в) перелік послуг, які пропонуються для надання суб’єктом господарювання; г) режим роботи, номер телефону, електронну пошту та місце знаходження.

Протягом 21 робочого дня з дати отримання письмової заяви ритуальна служба укладає з суб’єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом.

Безпідставна відмова в укладенні договору не допускається, вона повинна бути аргументована та надана письмово.

Договір про надання ритуальних послуг між ритуальною службою та суб’єктом господарювання укладається терміном до 5 років, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, суб’єкт господарювання повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

1.8. Суб’єкту господарювання забороняється надавати будь-які ритуальні послуги без укладення із ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг та відповідного договору-замовлення (додаток 3) з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть (надалі – Замовник).

1.9. Ритуальна служба забезпечує безперешкодний доступ на територію кладовища (крематорію, у разі його створення) суб’єкта господарювання для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання.

2. Організація та проведення поховання і надання ритуальних послуг населенню на території Української  територіальної громади

2.1. Організація місць приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян

2.1.1. У приміщеннях ритуальної служби, де проводиться оформлення договору- замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

– витяги із Закону України „Про поховання та похоронну справу”, інших нормативно- правових актів;

– Положення про порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Української територіальної громади;

– перелік ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

– необхідні мінімальні переліки:

— вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

— окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

— інформація про: суб’єктів господарювання, з якими укладено договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режими роботи;

— режим роботи та номери телефонів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють захист прав споживачів;

— режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

— розклад роботи органів реєстрації актів цивільного стану;

— порядок пільгового обслуговування населення;

— умови реєстрації поховань померлих та перепоховань;

— вимоги щодо утримання та охорони місць поховань;

— умови організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджетів;

— порядок утримання кладовищ та інших місць поховань;

— книга відгуків та пропозицій.

2.1.2. Суб’єкт господарювання, який уклав з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг, забезпечує у доступному для огляду місці надання наочної інформації:

– перелік якої зазначено в пункті 2.1.1 цього Положення;

– про місцезнаходження ритуальної служби, її адресу, телефон, режим роботи;

– про державну реєстрацію (копія виписки з ДР).

2.1.3  У приміщенні адміністративної будівлі населених пунктів Української територіальної громади на видному та доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби, номери телефонів та режим роботи.

2.1.4. Ритуальна служба та суб’єкт господарювання несуть відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена чинним законодавством.

2.1.5. Розміщення зовнішньої реклами про надання ритуальних послуг оформлюється та узгоджується згідно з чинним законодавством.

2.2. Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг

2.2.1. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконавця волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов’язалася поховати померлого.

Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності з чинним законодавством іншій фізичній особі чи суб’єкту господарювання на підставі письмового договору, істотними умовами якого є:

– найменування сторін;

– предмет договору;

– перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання;

– порядок розрахунків; права, обов’язки та відповідальність сторін;

– умови зміни або припинення дії договору;

– порядок вирішення спорів;

– дата і місце укладення договору.

2.2.2. На підставі свідоцтва про смерть, виданого провідним спеціалістом з питань ДРАЦСу відділу з питань організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Української міської ради, Замовник звертається до ритуальної служби або суб’єкта господарювання для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий – ритуальній службі або суб’єкту господарювання.

Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг, пов’язаних з організацією поховання та реалізацією предметів ритуальної належності.

Ритуальна служба, суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити приймання та оформлення замовлення, здійснити платну доставку цих предметів своїм транспортом за вказаною Замовником адресою, у разі відсутності транспорту – сприяти доставці атрибутів поховання.

Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

2.2.3. У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

2.2.4. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті ритуальною службою або суб’єктом господарювання за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та до оформленого договору- замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

2.2.5. У разі надання неякісних ритуальних послуг із поховання та ритуального обслуговування, тобто таких, що не відповідають умовам договору-замовлення, Замовник має право вимагати від ритуальної служби або суб’єкта господарювання безоплатного надання послуги належної якості.

У разі придбання неякісних товарів ритуальної належності тобто таких, що неможливо використовувати відповідно до його цільового призначення, Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

– безоплатного усунення недоліків товару;

– заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться) або на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну;

– відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів.

Ритуальна служба, суб’єкт господарювання або продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили – дії надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги.

2.2.6. Якщо ритуальна служба або суб’єкт господарювання не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) сплачує Замовнику пеню в розмірі 1% від вартості робіт, якщо такі не визначені сплачується неустойка у розмірі – 1% від загальної вартості замовлення (сплата пені не звільняє від виконання зобов’язань).

2.3. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання

2.3.1. Поховання померлих здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2.3.2. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території кладовища виділяється місце для поховання померлого. На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих виділяється місце для родинного поховання.

Виділення місця здійснюється з урахуванням рішення 3 сесії Української міської ради 8 скликання «Про затвердження встановлення розміру внесків за бронювання місця з наміром поховання померлих рідних в населених пунктах Української територіальної громади» від 04.02.2021 р.

Внески сплачуються на розрахунковий рахунок КП «Спеціалізоване підприємство «Ритуальна служба Української міської ради».

2.3.3. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі (або в ячейці колумбарію після його спорудження) .

2.3.4. Подвійне поховання надається у разі одночасної смерті двох членів родини, або у випадку, передбаченим пунктом п. 2.3. 5. цього положення. Сімейне поховання надається в разі одночасної смерті трьох або більше членів родини, а також особам для поховання одного з рідних похованого.

2.3.5. На кладовищах в межах Української територіальної громади надаються місця для подвійного поховання розміром, вказаним в п 2.3.17. цього Положення, особам, які поховали свого рідного та звернулись з письмовою заявою, узгодженою з заступником міського голови згідно до розподілу обов’язків, про надання вищезазначеної ділянки для поховання одного з рідних похованого. (До рідних похованого належать особи, які зазначені в Наказі Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193  пункт 2. (чоловік, дружина, батько, усиновитель, діти, сестри, брати, дід, бабуся, онуки, правнуки та інші особи).

2.3.6. Укладання договору – замовлення для поховання померлого в родинну могилу проводиться на підставі:

– свідоцтва про смерть померлого;

– згоди користувача місця родинного поховання;

– оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого похованого;

– не раніше, ніж через 20 років після останнього поховання;

–  при наявності намогильної споруди або таблички з надписом;

–  документів, які підтверджують родинний зв’язок.

В окремих випадках, якщо кладовище розміщене в сприятливих ґрунтових умовах, термін може бути зменшений до 15 років.

2.3.7. Поховання урни з прахом у родинну могилу дозволяється незалежно від часу, що пройшов від попереднього поховання в неї труни.

2.3.8. Поховання в родинну могилу урн з прахом проводиться по письмовій заяві користувача місця поховання, відповідального за поховання, з відповідним записом у книги реєстрації поховань.

2.3.9. Поховання померлого громадянина проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті при наявності усіх необхідних документів. Як виняток, у разі наявності відповідних підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

2.3.10. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва похованняЗемельної ділянкиМогили
 площа, мдовжина, мширина, мдовжина, мширина, м
Родинне6,62,23,02,01,0
Подвійне4,82,22,22,01,0
Одинарне3,32,21,52,01,0
Урна з прахом0,640,80,80,80,8

2.3.12. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється ритуальною службою за рахунок коштів міського бюджету.

2.3.13. За рішенням виконкому міської ради у місцях поховання можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною та релігійною ознакою.

Для почесних поховань за рішенням міської ради можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

Існуючі місця поховання не підлягають перенесенню, крім випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Рішення стосовно перенесення місць поховання приймає міська рада.

2.3.14. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.

2.3.15. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалі-користувач) видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток 4), яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству. Для одержання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання до ритуальної служби  подаються документи:

– паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);

– лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– розрахунковий документ, що підтверджує про сплату коштів за надану послугу.

2.3.16. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для встановлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

– оригінал свідоцтва про смерть похованого;

– свідоцтво про поховання;

– документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

– реквізити виконавця намогильної споруди.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд.

2.3.17. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445.

2.3.18. Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

2.3.19. Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про поховання та похоронну справу” та цим Положенням для громадян України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

2.3.20. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа, яка здійснила поховання, звертається до виконавчого комітету міської ради та подає такі документи:

– заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;

– висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;

– лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;

– довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі в разі здійснення перепоховання останків на кладовищі міста;

– дозвіл виконавчого органу відповідної територіальної громади.

За результатами розгляду поданих документів виконавчим комітетом міської ради згідно з регламентом приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в пісчаних ґрунтах і через три роки – при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах.

Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно зі статтею 192 Кримінально – процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці – новий запис до Книги реєстрації.

2.3.21. Доставка тіл померлих до судово-медичної експертизи за направленням органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок міського бюджету виключно спеціалізованою бригадою ритуальної служби.

2.3.22. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого”, згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.

2.3.23. Виконавчий комітет міської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих у разі закриття кладовища, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливо лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів.

2.3.24. Вартість ритуальних послуг розробляється Комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство “Ритуальна служба Української міської Ради», розраховується відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. №194 та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

3. Порядок розміщення, облаштування, утримання та охорони місць поховань

3.1. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під’їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв’язком із населеним пунктом.

3.2. Територія місць поховань повинна бути обов’язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 метрів із розрахунку одностороннього руху. Місця для роз’їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною до 9м.

На території місць поховань можуть розміщуватися:

– господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

– будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

– водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

– освітлення;

– спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

– громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км.

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

3.3. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду – 0,5 метрів.

3.4. На території місця поховання не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, елементів благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

3.5. Будівництво, утримання і охорона місць поховання у місті здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

3.6. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів, що обліковуються на розрахунковому рахунку КП «Спеціалізоване підприємство “Ритуальна служба Української міської Ради» з наступним їх відшкодуванням за рахунок винних осіб згідно із законом.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування Замовнику матеріальних збитків не здійснюється.

У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких, наданий виконавцем робіт, скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Замовника.

3.7. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, забороняється встановлення огорож на кладовищах.

Для подальшого запобігання засміченню кладовищ міста дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту.

3.8. Забороняється проїзд автотранспортних засобів, у тому числі і приватних автомобілів (окрім транспорту спецпризначення та інвалідного), по території кладовищ без отримання на це відповідного письмового погодження ритуальної служби.

4. Контроль за виконанням Положення

Контроль за дотриманням Положення про поховання порядок надання ритуальних послуг на території Української територіальної громади здійснює КП «Спеціалізоване підприємство “Ритуальна служба Української міської Ради», відділ з благоустрою управління розвитку інфраструктури виконавчого комітету Української міської ради та заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Українська територіальна громада, Київська обл., Україна

Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2021 Українська громада - всі права захищено